חודש ספטמבר, שנת 2017

עודכן סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים ל-35,000 ש"ח

 

   

בהתאם להסכם שנחתם בין החשב הכללי לחברות האשראי, הוגדלו תקרות הסכומים לתשלום בכרטיסי אשראי כך שמעתה ניתן יהיה לבצע תשלומים באתר האינטרנט של רשות המסים עד לסכום של 35 אלף ₪. בנוסף , לא יהיה יותר שוני בסכומים ובמסלולי התשלום בין חברות האשראי השונות.

   

 

   

תזכורת להפרשה לפנסיה לקראת סוף השנה

 

   

מתאריך ה-01/01/2017 המדינה מחייבת עובדים עצמאיים על פי חוק להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה - פנסיה. ההפקדות ינוכו מההכנסה החייבת במס וניתן יהיה למשוך כספים מהקופה במצב אבטלה.

על מי לא חלה חובת ההפקדה ?
1. 
מי שלא מלאו לו 21 שנה.
2. 
מי שהגיע לגיל הפרישה המוקדמת 60.
3. 
מי שנרשם כעסק לפני פחות מחצי שנה במע"מ.
4. 
מי שמלאו לו מעל 55 שנה מיום תחילת חוק זה.

כמה יש להפקיד ?
עד חצי שכר ממוצע במשק (עד 4732 לשנת 2016) - 4.45%.
מעל חצי שכר ממוצע במשק - (מעל 4732 לשנת 2016) - 12.55%.
שכר ממוצע במשק לשנת 2016 - 9,464 ש"ח לחודש לשנת 2016.

מתי יש להפקיד את התשלומים ?
יש להפקיד את התשלומים לקופת גמל לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

במצב של אבטלה/ סגירת העסק, עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל יוכל למשוך, ללא מס, שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים.

   

 

   

   

 

   

הורים לילדים שעברו ועדת השמה יתכן וזכאים לשתי נקודות זיכוי

 

   

עם פתיחת שנה"ל, אנו מסבים את תשומת לבם של הורים לילדים שעברו ועדת השמה בשל לקות למידה חמורה, לפרשנות מקלה של הרשות להגדרת ילד נטול יכולת המזכה את הוריו בשתי נקודות זיכוי. לפי לשון החוק, ילד נטול יכולת מוגדר כסובל משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי, אולם בהתאם לפרשנות המקלה שלנו נכללים בהגדרה גם ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה או עקב מחלה קשה. יתרה מזאת די בכך שילד הופנה ע"י ועדת ההשמה למסגרת חינוך מיוחד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל) כדי שהילד ייחשב כמי שיש לו לקות למידה חמורה.

   

 

   

לחוזר רשות המסים - זכאות ‏לנקודות ‏זיכוי ‏מכוח‏ סעיף ‏54 לפקודת ‏מס ‏הכנסה

   

 

   

החל מיום 01.01.2017 עד 30.09.2017 יוקטן שיעור המס על משיכת דיבידנדים מ-30% ל-25% בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו

 

   

במסגרת חוק ההתייעלות נקבעה הוראת שעה הקובעת לתקופה קצובה, מיום ה-01.01.2017 ועד ליום ה-30.09.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2017 בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה.

   

 

   

לחוזר רשות המסים בנושא

   

 

   

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

 

   

רשות המסים פרסמה חוזר המסדיר את אופן המיסוי במשיכת כספים מהחברה על ידי בעל המניות המהותי בחברה ו/או בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי.

   

 

   

לחוזר "מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה" של רשות המסים

   

 

   

אישורי מחלה

 

   

בתאריך ה-24.07.17 פרסם משרד הבריאות חוזר חדש הכולל הנחיות חדשות בנושא אישורי מחלה. החוזר נכנס לתוקף מיום הפצתו. החוזר כולל את העדכונים הנ"ל : 

1. 
בתעודת המחלה לא תהיה חובה לציין את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה .

2. 
רופא רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת תעודת מחלה למטופל שלא הגיע למרפאה. תעודת מחלה הניתנת ללא מפגש בין הרופא למטופל, תהיה לתקופת מחלה של עד 4 ימים למעט במצבים בהם ידוע על פי הטיפול כי נדרשים עבורו ימי מחלה נוספים (למשל לאחר שעבר ניתוח).

3. 
כל רופא יורשה לתת תעודת מחלה ולא יהיה צורך בהכרח לבקש אישור מרופא משפחה במקרה של ביקור אצל רופא יועץ או מומחה.

   

לחוזר המלא של משרד הבריאות בנושא

   

 

   

בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה

 

   

מעתה ניתן יהיה לבדוק באופן פשוט ומהיר את זכאותך לקבלת מענק עבודה ואת הסכום לו את/ת זכאי/ת באתר רשות המסים
ניתן לבצע בדיקת זכאות עד 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות.

   

 

   

לבדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה באתר רשות המסים