חודש אוגוסט, שנת 2017

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים
 
במסגרת תכנית 'נטו משפחה' החל מתאריך ה-01.01.2017 נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה, הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 215 ₪ לחודש (נכון לינואר 2017).
 
להודעה המלאה באתר רשות המסים
למחשבון נקודות זיכוי
 
מענק עבודה לשנת 2016
 
מי זכאי למענק ?
מהם הם התנאים לקבלת המענק ?
כיצד מגישים בקשה לקבלת המענק?
כמה מענק מקבלים ?

כל השאלות מפורטות בקישור :
לחוברת "מענק עבודה לשנת 2016" של רשות המסים
 
עמלות הסליקה של "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" יופחתו ב-50%
 
שר האוצר החליט על מתווה להפחתה משמעותית בעמלות הסליקה של המותגים הבינלואמיים "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס", כך שבסופו של המתווה עמלות הסליקה יופחתו ב-50% ל-1.99% עד שנת 2020 ולא יושתו במקומם עמלות חלופיות. 

מתווה ההפחתה שסוכם :
עד לסוף חודש דצמבר 2017 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.95%;
עד לסוף חודש דצמבר 2018 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.45%;
עד לסוף חודש דצמבר 2019 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.10%;
ובסוף יוני 2020 תתייצב העמלה המקסימלית לבית עסק על 1.99%.
 
להודעה המלאה מאתר משרד האוצר
 
 
אושר סופית: החוק להסדרת הלוואות המונים
 
מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת החוק המסדירה את פעילותן של פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים ועסקים לשם הלוואות המונים במתכונת P2P - Peer to Peerׂ ו-P2B - Peer to Business.

מה הן הלוואות המונים ?
הלוואות המונים הן הלוואות המתבצעות בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין יחידים או עסקים המעוניינים ללוות כספים, באמצעות גוף מקשר (מפעיל המערכת) שאינו נושא בעצמו בסיכון האשראי וללא תיווך של בנקים או חברות אשראי. פלטפורמות התיווך מבקשות לצמצם את עלויות התיווך שגובים הגופים הפיננסיים ופותחות אפשרויות השקעה מחד והלוואה מאידך, למי שאינם מקבלים מענה במסגרת המערכת הפיננסית הקיימת. 

מה הן הפלטפורמות להלוואות המונים בישראל ? 
כיום פועלות בישראל מספר פלטפורמות אינטרנטיות מסוג זה, אך הן אינן נתונות לפיקוח רגולטורי כלשהו והיקף פעילותן קטן ביחס לפלטפורמות מסוג זה בעולם המערבי שהופכות בשנים האחרונות לשחקן משמעותי. האסדרה תאפשר לציבור בישראל שימוש נרחב יותר בפלטפורמות אלה ותגביר את האמון בהן, וכך תגדל התחרות מול הבנקים. לפלטפורמות התיווך הפרטיות תוענק הגנת ינוקא, שתאסור על הבנקים ועל חברות האשראי הפועלות תחתם להיכנס לתחום ה-P2P למשך שלוש שנים מיום תחולת החוק. 

הצעת החוק קובעת כי תוטל חובת רישוי על מפעיל מערכת לתיווך באשראי ויחולו חובות והגבלות שונות על פעילותם. כמו כן יחולו על מפעילי מערכות לתיווך באשראי ההוראות הכלליות החלות על נותן שירותים פיננסיים.
 
 
משרד האוצר הודיע על העלאת תקרת התשלום באשראי למוסדות המדינה
 
החשב הכללי במשרד האוצר הודיע על העלאת תקרת התשלום בכרטיסי אשראי למוסדות המדינה ל-35 אלף שקל. כיום עומדת התקרה על 15 אלף שקל. המהלך יקל על האזרחים בתשלומים השונים לרשויות המדינה.
 
אושר סופית: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני, ולא מודפס
 
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה סופית תקנות, לפיהן מעסיק רשאי להציע לעובד לקבל את תלוש השכר שלו לא כתלוש מודפס, אלא באמצעות אתר אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי או מטעם המעסיק. זאת בתנאי שהעובד הביע את הסכמתו לכך בכתב, והוא יוכל לשנות את החלטתו בכל עת. בנוסף, גם אם בחר העובד בקבלת התלוש באמצעים אלקטרוניים, התלוש יהיה ניתן להדפסה. כמו כן, המעסיק יהיה מחויב לאפשר לעובד לקבל תלושי שכר מודפסים לתקופה שלא תפחת משבע שנים אחורנית.
 
להודעה המלאה מאתר הכנסת
 
ועדת הכספים אישרה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מקלה משמעותית במיזוגים ובשינויי מבנה הנפוצים בעיקר בתחום ההיי טק
 
ועדת הכספים אישרה תיקון חלק מפקודת מס הכנסה, המסדירה את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס הנפוצים בעיקר בתחום ההייטק. קיימים מקרים בהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, ושינוי המבנה הוא חלק מצמיחתן וביסוסן של חברות אלו.
 
להודעה המלאה מאתר רשות המסים
 
ועדת הכספים אישרה הטבות והקלות למי שהתקין מערכות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, פטור מדיווחים לרשות המיסים ופחת מואץ
 
ועדת הכספים אישרה הטבות והקלות עבור מתקיני מערכות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. 
✔ ינתן פטור מהגשת דו"ח לצרכי מס הכנסה ורישום לצורך מע"מ למי שמוגדר 'צרכן ביתי' (מי שמייצר חשמל לשימושו האישי ואף מוכר עודפים לחברת החשמל) עד למחזור עסקאות כולל של 99 אלף ₪ בשנה על פי מחירי 2016.
✔ הגדלת הפחת המואץ למתקנים המייצרים חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית אשר ישתלבו במונה נטו של רשות החשמל, מ-20% ל- 25% למשך ארבע שנים. הפחת המואץ יאפשר ניכוי במס בעד הירידה בשוויין של המערכות עם הזמן.
✔ התקנות יחולו רטרואקטיבית החל מה-1.1.16.
 
להודעה המלאה מאתר הכנסת