חודש ינואר, שנת 2017

עדכונים לחודש ינואר


לקוחות יקרים ,

מצ"ב עדכונים לחודש ינואר
בברכה , 

ששון דהרי ,
יועץ מס מוסמך.

       

 

       

עדכון תקרת מחזורי עיסקאות ותדירות דיווח לרשויות

   

 

       

תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור - 98,707 ש"ח לשנה.

דיווח דו-חודשי לרשויות למחזור של עד 1,510,000 ש"ח לשנה.

דיווח חודשי לרשויות למחזור של מעל ל-1,510,000 ש"ח לשנה.

       

 

       

לקישור מאתר רשות המיסים

       

 

       

אושר בטרומית: גמלת ימי אבל גם לעצמאים

   

 

       

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת אבל), התשע"ו-2016.

על פי הצעת החוק החדשה , מי ש"לא עבדאו "עסק כעצמאיבשל ימי אבל על מות בן זוג, הורה, ילד או אח, יהיה זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי. (במידה ואינו זכאי לכך מאף גוף אחר). כיום, עצמאים לא זכאים לקבל דמי אבל, אך הצעת החוק החדש באה לתקן עיוות זה.

הגמלה תשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי עד 6 ימי אבל רק עבור אבלים שקרובים מדרגה ראשונה נפטרו.

       

 

       

להודעה המלאה מאתר הכנסת

       

 

       

מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

   

 

       

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המבהיר את מיסוי הפעילות במטבעות וירטואליים כגון הביטקוין והלייטקוין.

1. 
על פי חוק בנק ישראל המטבעות הוירטואליים לא יחושבו כ"מטבעאו "מטבע חוץאלא כ"נכס".
2. 
ההכנסה ממכירתם תיחשב כהכנסה "הוניתותחויב במס רווח הון על פי שיעורי המס הקבועים בחוק.
3. 
מי שעוסק במכירה ובשיווק של מטבעות וירטואליים הכנסותיו יחשבו הכנסות "פירותיות".
4. 
עסקאות במטבעות וירטואליים יחויבו במע"מ במידה והן בעלות אופי מסחרי.

       

 

       

להודעה המלאה מאתר רשות המיסים

       

 

       

       

 

       

מס על הכנסות משכר דירה

   

 

       

להלן מסלולי המיסוי לתשלום ליחידים על הכנסה מהשכרת דירה בישראל.

1.
פטור ממס (מלא או חלקי)
במידה והדירה משמשת למגורים לשוכר יחיד ואינה רשומה על עסק, ניתן לקבל פטור ממס או פטור חלקי מהשכרתה על הכנסה חודשית של עד 5,010 ₪ לחודש (לשנת 2017). תקרת הפטור לשנת 2016 עמדה על 5,030 ₪ לחודש

פטור חלקי
כאשר סכום ההכנסה משכר הדירה גבוה מתקרת הפטור (5,010 ש"ח לחודש לשנת 2017) אך אינו עולה על כפל התקרה (10,020 ש"ח לחודש לשנת 2017) יחושב הפטור באופן חלקי על פי המופרט במדריך המלא של רשות המיסים. על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. במסלול זה המשכיר רשאי לנכות כנגד הסכום החייב במס הוצאות שוטפות הקשורות להפקת ההכנסה

2.
חיוב במס מופחת בשיעור של 10%
מסלול זה עבור דירה המשמשת למגורים.
במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות כנגד הסכום החייב במס
במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר הדירה.
כלומר, עבור שנת 2016 - יש לשלם עד תאריך ה-30.1.2017

3.חיוב במס לפי מדרגות המס
​במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו.
לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%.
במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה.

       

 

       

הסבר מפורט במדריך המלא של רשות המיסים

       

 

       

רשות המסים פרסמה לציבור מידע וכלים מחשוביים לחישוב מס ריבוי דירות

   

 

       

עם כניסתו של חוק מס דירה שלישית - "מס ריבוי דירות" , פרסמה אתמול רשות המיסים מידע וכלים אשר יסייעו לציבור בהבנת החוק :

*
מחשבון לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה – לחץ כאן לכניסה למחשבון.
*
מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס – לחץ כאן לכניסה למחשבון.

מהו מס ריבוי דירות ?
מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה.

על אילו דירות מוטל המס ?
המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו.
סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק.
החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה לשנה. כלומר 1500 ש"ח לחודש לדירה.
נקבעו בחוק מקרים בהם יחול פטור מהמס וכן מקרים בהם יחול חיוב במס חלקי.

מתי יש להגיש הצהרה לגבי הדירות בשנת המס 2017 ?
החוק קובע כי עבור שנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה, מהן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום.
את ההצהרה יש להגיש עד ליום 31/3/2017 ואת המס יש לשלם בכל שנה החל משנת 2017 בשני תשלומים שווים: האחד עד 30/6 והשני עד 31/12.

מה הן ההטבות בעת מכירת דירות עקב כניסת החוק ?
בחוק נקבעו כללים ותנאים לגבי זכאות חייב להטבות בעת מכירת דירת מגורים מיום 1/1/2017 ועד 1/10/2017
לפרטים נוספים בנושא יש להיכנס לקישור מטה.

       

 

       

להודעה המלאה של רשות המיסים

       

 

       

       

 

       

ועדת הכספים: פטור ממע"מ להשכרת דירות למגורים גם למלכ"רים ועמותות

   

 

       

ועדת הכספים דנה בהצעת חוק שנועדה להוסיף לפטור ממע"מ שחל על מי שמשכיר דירה או דירות למגורים גם עמותות ומלכ"רים

יוזמת החוק באה לסייע לעמותות ומלכ"רים ששוכרות דיור לחיילים בודדים, לקשישים סיעודיים, לפגועי נפש, לסטודנטים וכד'.

       

 

       

להודעה המלאה מאתר הכנסת

       

 

       

ועדת הכספים אישרה הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ

   

 

       

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון לחוק מע"מ לפיו עוסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח תקופתי (דוח אחד בלבד), וזאת עד ל-23 לכל חודש.

על מי חל הדיוווח המפורט ?
עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים.
עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים.

       

 

       

להודעה המלאה מאתר רשות המיסים