חודש דצמבר, שנת 2016

לקוחות יקרים ,

לקראת סוף שנת המס , שימו לב להטבות המס לעצמאים בהפקדה לקרן השתלמות וקרן פנסיה וכן לתיקונים בחוק ההסדרים שאושר בכנסת : הפחתת מס חברות , מיסוי חברות ארנק , מיסוי משיכת כספים מחברה , פנסיה לעצמאים ומיסוי דירה שלישית

שלכם 
ששון דהרי ,
יועץ מס מוסמך.

       

 

       

אושר במסגרת חוק ההסדרים : חיסכון פנסיוני לעצמאים ומשיכת כספים במצבי אבטלה

   

 

       

דמי הביטוח הלאומי לעצמאים יופחתו ותחול עליהם חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני. משיכת הכספים תתאפשר במצב אבטלה או סגירת העסק.

להלן עיקרי ההטבות לעצמאים שאישרה הוועדה :

1. 
יופחתו דמי הביטוח הלאומי לעצמאים :
מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ויועלו דמי הביטוח הלאומי מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
2. 
תחול חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני לעצמאים :
על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק בשיעור של 4.45%, על החלק שעולה על השכר הממוצע בשיעור של 12.55%; סה"כ שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע: כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק
3. 
במצב של אבטלה/ סגירת העסק /הגעה לגיל פרישה , עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל יוכל למשוך, ללא מס, שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים.
4. 
תוגדל הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני, מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%.
5. 
אין הגבלה למספר הפעמים בהן יהיה רשאי העצמאי למשוך את רכיב האבטלה.

החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017.

       

 

       

להודעה המלאה מאתר הכנסת :

       

 

       

אושר במסגרת חוק ההסדרים : הפחתת מס החברות מ- 25% ל- 23% והעלאת מס יסף ל 3%

   

 

       

ועדת הכספים אישרה את הפרק בחוק ההסדרים העוסק בשינוי מדיניות המס. עפ"י החוק שאושר, מס החברות ירד משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות.
בפעימה הראשונה יופחת מס החברות ב- 1.1.17 ל- 24%.
בפעימה השנייה ב- 1.1.18 יופחת מס החברות ל- 23%.
בנוסף , תהיה הפחתה של שיעור מס ההכנסה ליחידים וכן העלאה של מס הייסף מ- 2% ל- 3%.
רף השכר למס יסף ירד ל- 640 אלף ₪ בשנה

       

 

       

להודעה המלאה מאתר הכנסת ולפרטים המלאים :

       

 

       

אושר במסגרת חוק ההסדרים : מיסוי חברות הארנק

   

 

       

ועדת הכספים אישרה במסגרת חוק ההסדרים את החוק העוסק במיסוי 'חברות הארנק'.
רווחים של חברה שיש לה בעל שליטה יחיד / בעלי שליטה מועטים שהכנסותיה מופקים מעבודה או פעילות של יחיד תמוסה כהכנסה מיגיעה אישית. בנוסף ימוסו כל הנכסים של אותה חברה

       

 

       

לרפורמת המס בחוק ההסדרים :

       

 

       

אושר במסגרת חוק ההסדרים : מיסוי משיכת כספים מחברה

   

 

       

משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס של משיכת דיבידנד או שכר.

       

 

       

לרפורמת המס בחוק ההסדרים :

       

 

       

הוראת שעה : הקטנת שיעור המס למשיכת דיבידנד לתקופה מוגבלת מ 30% ל 25%

   

 

       

על פי הוראת שעה : החל מיום 01.01.2017 עד 30.09.2017 יוקטן שיעור המס על משיכת דיבידנדים מ 30% ל 25%.

       

 

       

לרפורמת המס בחוק ההסדרים :

       

 

       

אושר במסגרת חוק ההסדרים : חוק מיסוי דירה שלישית

   

 

       

ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית את חוק מיסוי 3 דירות.

החוק יחול על מי שבבעלותו 249% דירות לפחות.
המס יעמוד על 1% משווי הדירה.
שווי הדירה לצורך חישוב המס יקבע על פי נוסחה שתקבע מראש ותכיל כפרמטרים :
מחיר ממוצע של דירה למ"ר (שעומד כיום כל 15,148 ש"ח) , מדד פריפריאליות (על פי הלמ"ס) ומדד חברתי-כלכלי.
הנוסחה לחישוב שטח הדירה לצורך הוצאת שומה תהיה לפי השטח לארנונה או לפי השטח ב'אישור הזכות', לפי בחירת הנישום.
שיעור המס יוגבל ל 1,500 ש"ח לחודש עבור דירה. כלומר , 18,000 בשנה.
המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש.
מי ששווי דירותיו השניה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון ₪ יהיה פטור מתשלום המס.
על דירה בשווי שבין 1.15-1.4 מיליון ₪ הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4 מיליון ישולם מלוא המס
שר האוצר רשאי לתת מענק עד גובה של 70 אלף ₪ כפיצוי על מס השבח. התנאים למתן המענק ייקבעו ע"י שר האוצר ובאישור ועדת הכספים עד ה- 1 באוקטובר 2017.
משקיעים שימכרו את הדירה שלהם, יוכלו להפקיד את ההכנסה ממכירתה, עד לתקרה של 2 מיליון ₪, בקופת גמל פטורה ממס על רווחי הון בעת משיכת הכספים. הפטור רק במשיכה מעל גיל 60 ולא לפני 6 שנים מיום ההשקעה בקופת הגמל.

       

 

       

הטבות המס לעצמאים בהפקדות לקרן השתלמות לקראת סוף שנה

   

 

       

לקראת סוף שנת המס , שימו לב להטבת המס לעצמאים בהפקדה לקרן השתלמות.
ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית - עד 18,270 ש"ח לשנה.
הפקדת 2.5% הראשונים מההכנסה השנתית אינה נחשבת להוצאה מוכרת.
הפקדה של עד 4.5% נוספים תחשב כהוצאה מוכרת

עצמאי יכול לפדות את קרן ההשתלמות לאחר 3 שנים למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס.
לאחר 6 שנים ניתן לפדות את הקרן בפטור ממס לכל מטרה.
בנוסף , ניתן להפקיד עד 3.5% נוספים לרכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה (עד תקרה של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק) ולקבל הטבת מס נוספת.

       

       

 

       

הטבות מס לעצמאים בהפקדות לקרן פנסיה לקראת סוף שנה

   

 

       

לקראת סוף שנת המס , מצורפים הטבות המס לעצמאים המפקידים לקרן פנסיה
לעצמאיים קיימות 2 הטבות מס רלוונטיות. ניתן לבחור בשתיהן או באחת בלבד.

זיכוי - החזר מס מהמס המשולם בפועל.
ניכוי - הקטנת ההכנסה החייבת במס - (על פי המס השולי).

עצמאי יכול להפקיד עד 16% מהכנסתו החייבת לחיסכון פנסיוני. עד 11% מהכנסתו החייבת ל"ניכויועד 5% מהכנסתו החייבת ל"זיכוי".
סה"כ עד תקרה של 33,408 ש"ח לשנה. (נכון לשנת המס 2016).

בנוסף , ניתן להפקיד עד 3.5% נוספים לרכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה (עד תקרה של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק) ולקבל הטבת מס נוספת.

       

 

       

העלאה בשכר המינימום החל מ 1.7.2016

   

 

       

החל מה 1.7.2016 שכר המינימום יעלה ל 4825 ש"ח לחודש ובהתאמה ל 25.94 ש"ח לשעה על פי סיכום בין ההסתדרות לארגונים העיסקיים בחודש דצמבר 2014.

       

       

שינויים בהפרשות לפנסיה החל מה 1.7.2016

   

 

       

על פי צו ההרחבה שנחתם , החל מ ה 1.7.2016 יוגדלו ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.

       

       

העלאת מינימום ימי חופשה לעובדים החל מה 1.7.2016

   

 

       

על פי תיקון שאושר לחוק חופשה שנתית, תינתן תוספת של עד 2 ימי חופשה למכסת מינימום ימי החופשה לעובד.

       

       

 

       

נקודת זיכוי במס גם לרוכשי מקצועות תעשייתיים, אנשי הצווארון הכחול

   

 

       

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה, הצעת חוק שמטרתה להקנות נקודת זיכוי במס למסיימי לימודים לרכישת מקצוע בהיקף של 1700 שעות לימוד המקבילות לרכישת תואר אקדמי.
כיום בוגר תואר ראשון זכאי לנקודת זיכוי אחת ובוגר תואר שני לעוד חצי נקודת זיכוי
מטרת ההצעה הנוכחית; לאפשר לבוגרי מקצועות כגון: רתכים, נגרים, טכנאים, הנדסאים בתחומי חשמל ואחרים, מקצועות התעשייה המסורתית, ליהנות אף הם מהטבת המס בדומה לאקדמאים

       

 

       

להודעה המלאה מאתר הכנסת ולפרטים המלאים :

       

 

       

תוכנית "קופת חיסכון לכל ילד"

   

 

       

בשעה טובה , החל מחודש ינואר 2017 נפתחת תוכנית "חסכון לכל ילדשל ביטוח לאומי. במסגרת התוכנית יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח עבור כל ילד. וכן ניתן להפקיד 50 ש"ח נוספים עבור כל ילד מתוך תשלומי קצבת הילדים. ניתן לבחור האם תוכנית החיסכון תנוהל בבנק או בקופת גמל.

       

 

       

לאתר חיסכון לכל ילד :